Slapukai

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas VšĮ „Idėjų sektorius“ (kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 263748710, PVM mokėtojo kodas LT100002766516, adresas H. Manto g. 6A-30, LT-92133 Klaipėda, el. paštas info@sektorius.lt) (toliau – mes) (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų bei Bendrovės klientų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų/nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu info@sektorius.lt.

Kam taikoma privatumo politika

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms konsultacijų ir mokymų užsakymo internetu per Bendrovės interneto puslapį paslaugoms, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar interneto puslapio lankytojas naudoja apsilankymui Bendrovės interneto puslapyje. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Pagrindinės privatumo politikos sąvokos

Duomenų valdytojas – VšĮ „Idėjų sektorius“

Duomenų valdytojo valdomas tinklalapis – http://www.leansektorius.lt.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su konsultacijų ir mokymo paslaugųprekyba internetu per Bendrovės interneto puslapį

Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome

Lankytojui apsilankius Bendrovės interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Teisėto tvarkymo principai

 • Sutartis (paslaugų/kita);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir kita.
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t.t.);
 • Sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais).

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo momento arba iki sutikimo atšaukimo bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

Kam atskleidžiami Jūsų duomenys

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Kaip saugome Jūsų duomenis

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

Garantuojamos Jūsų teisės

Mes užtikriname šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: info@sektorius.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ( www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui/skundui dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@sektorius.lt  arba kreiptis telefonu +370 67440833.

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 2 (dvejus) metus.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą e-parduotuvėje.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos.

Kaip ir kokius naudojame slapukus ir įskiepius?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis mūsų interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie mūsų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek interneto svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
tk_ai Našumo slapukai Išsaugo atsitiktinai sugeneruotą anoniminį ID. Tai naudojama tik administratoriaus srityje ir naudojama bendram analizės stebėjimui. Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
woocommerce_cart_hash Našumo slapukai Saugo užkoduotą eilutę, vaizduojančią „WooCommerce“ pirkinių krepšelio turinį Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
woocommerce_items_in_cart Našumo slapukai Įrašoma, jei „WooCommerce“ pirkinių krepšelyje yra kokių nors elementų Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
wordpress_logged_in_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
wordpress_test_cookie Našumo slapukai Testuoja kitų slapukų veikimą Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo WP+Cookie+check
wp-settings-time-4 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu 1 metus Sesijos ID
wp_woocommerce_session_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu 3 dienas Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
yith_wcwl_session_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu 1 mėnesį Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
wordpress_sec_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
_ga Našumo slapukai Identifikuoja unikalius vartotojus. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu 2 metai Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris
_gat_gtag_UA_121301938_4 Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai) Riboja užklausos normas – riboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. Apsilankymo metu 2 minutės
_gid Našumo slapukai Slapukas naudojamas vartotojams atskirti. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu 1 diena Vartotojo naršymo įpročius/kelią

Interneto svetainėje naudojami įskiepiai:

Akismet Anti-Spam Saugo tinklapį nuo brukalų.
Contact Widgets Skirtas pateikti socialinę mediją ir kontaktinę informaciją.
Cookie Notice Skirtas pateikti informaciją vartotojui, jog tinklapyje yra naudojami slapukai.
Google Analytics Leidžia nustatyti kaip lankytojai randa ir naudoja mūsų svetainę, taip pat fiksuoja iš kokio miesto ar šalies jungiasi vartotojas, fiksuojama informacija, kuriais puslapiais vartotojai domisi labiau.